Onderzoek naar broeikasgassen

Ingrepen in water, bodem en ondergrond in een deltagebied veroorzaken een toename in de uitstoot van broeikasgassen. Deltares doet onderzoek naar de uitstoot, zodat we deze kennis hierover kunnen meenemen in onze adviezen. Zo werken onze oplossingen voor de delta mee aan de doelstellingen die zijn gesteld in het klimaatakkoord.

XX
Natuurlijk/CO2 sink
Met natuurlijke oplossingen werken; vegetatie neemt CO2 op uit de lucht en legt dit vast.
XX
Duurzaam baggeren
Door langzamer (lagere debieten) en met nieuwe technieken te baggeren komt er minder CO2 vrij. Efficiëntere suppleties en landaanwinningen helpen ook.
XX
Olivijn
Dit is een gesteente dat eenmaal verpulverd CO2 opslaat.
XX
Schoner water
Minder nutriënten in het water zorgt voor minder CO2 uitstoot. Dit is een win-win situatie.
XX
Hoger grondwater
Een hogere grondwaterstand voorkomt oxidatie van het veen en vermindert CO2 uitstoot. Een win-win want we gaan meteen bodemdaling tegen.

“De belangrijkste winst van ons onderzoek aan meren is dat waterkwaliteit en emissies met elkaar in verband zijn gebracht: meren met een slechte waterkwaliteit stoten meer uit dan meren met goede waterkwaliteit. Dat betekent dat onze grote wateren een rol kunnen spelen in de klimaatmitigatie.”

Sacha de Rijk - Expert waterkwaliteit en ecologie

“We proberen onze kennis over het deltasysteem en de broeikasprocessen verder te verdiepen. De eigenschappen van sediment en de waterkwaliteit, de relatie tussen grond- en oppervlaktewater en de interactie tussen de atmosfeer en de ondergrond. Die verdiepte kennis is bruikbaar in de advisering om uitstoot van broeikasgas te verlagen en de opname te vergroten.”

Roelof Stuurman - Expert water- en bodembeheer

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem dan contact met ons op.

Sacha de Rijk

Expert waterkwaliteit en ecologie