Wereldwijd zien we de gevolgen van klimaat-verandering

Interview met

Valérie Masson-Delmotte 

Het in 2021 gepubliceerde rapport van de IPCC-Werkgroep 1 presenteert bestaande kennis en beschrijft welke handige tools leiders op plaatselijk niveau kunnen inzetten voor de beoordeling en het beperken van klimaatrisico's. Deltares sprak met Valérie Masson-Delmotte, senior-klimaatwetenschapper en medevoorzitter van de IPCC-Werkgroep over het IPCC-rapport en de 26e VN-klimaatconferentie (COP26). Haar kennis en inzichten leveren belangrijk en begrijpelijk leesmateriaal op voor iedereen, van overheidsambtenaren tot bedrijven en burgers.

Wat vond u van de COP26?

“Ik heb enkele nieuwe dingen opgemerkt bij de klimaattop dit jaar. Zo was er meer tijd ingeruimd voor de presentatie van het IPCC-rapport dat in augustus 2021 is gepubliceerd. We kregen maar liefst drie uur om onze belangrijkste bevindingen te delen en om vragen te beantwoorden. Er werden echt goede vragen gesteld over het rapport en heel veel gedelegeerden en onderhandelaars die bij de COP26 aanwezig waren, hadden het rapport gelezen en begrepen wat het concreet inhield. Daar stond ik versteld van. Ze begrijpen dat geen enkel land gespaard zal blijven, dat de intensiteit van de klimaatverandering toeneemt, dat overal ter wereld de gevolgen al zichtbaar zijn en dat de mens hiervan de oorzaak is.


Veel landen die zich zorgen maken over de zeespiegelstijging, gingen in op de verwachtingen rond de momenten waarop een bepaald niveau wordt bereikt. Deze informatie is nu voor hen van cruciaal belang. Als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen in het verleden en de toekomst wordt er in de komende decennia en eeuwen immers niet alleen een opwarming van enkele graden verwacht, maar ook een stijging van de zeespiegel van 50 cm, 1 meter of nog meer..”

“Ontwerpen en bouwen met het oog op de toekomst”

Valérie Masson-Delmotte

Wat zijn de belangrijkste conclusies in het IPCC-rapport?

“De maatregelen waarover nu onderhandelingen plaatsvinden, zijn niet voldoende om de opwarming tot een minimum te beperken. Er moeten nog steeds belangrijke vragen worden beantwoord over hoe deze maatregelen effectief te implementeren en over de mechanismen die ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen sneller afneemt. Deze vragen zijn niet behandeld tijdens deze COP, maar de gedelegeerden hebben ermee ingestemd dat de beloften jaarlijks worden herzien. Dat is echt noodzakelijk.”

Lees ook het artikel

IPCC publiceert eerste deelrapport: zeven lessen over klimaatverandering en extreem weer

Hoe moeten we omgaan met onzekerheden, gebeurtenissen die mogelijk niet gaan plaatsvinden, maar die wel ernstige gevolgen hebben en dus moeten worden aangemerkt als risico's?

“Onze werkgroep (WG 1) heeft zich gericht op de goed onderbouwde bevindingen in het rapport, feiten die wij als zeer betrouwbaar beschouwen. We moeten ook gebeurtenissen analyseren waarvan de kans dat ze zich voordoen laag of niet meetbaar is, maar die wel ernstige gevolgen of een verwoestende impact zullen hebben. In de trant van: ‘Als deze situatie ontstaat, is het volgende waarschijnlijk het gevolg, maar we kunnen niet zeggen wanneer of in welke mate.’ De mogelijke instorting van ijskappen is zo'n situatie waarbij we te maken hebben met onzekerheden. Leiders die zich bezighouden met essentiële infrastructuur en kuststeden hebben ons gevraagd om die situatie te onderzoeken. Zij moeten weten wat het maximale plausibele risiconiveau is, zodat ze een ruime veiligheidsmarge kunnen aanhouden. Vervolgens kunnen ze op basis daarvan de infrastructuur op een andere manier gaan ontwerpen. Er is inmiddels meer bekend over de impact van de zeespiegelstijging, waardoor we nu beschikken over de best mogelijke schattingen van de zeespiegelstijging voor verschillende opwarmingsscenario's. Als de uitstoot van broeikasgassen zich ontwikkelt volgens het slechtst denkbare scenario, is de instabiliteit van de ijskappen aan het eind van deze eeuw mogelijk verdubbeld.”

Samengestelde zeldzame gebeurtenissen

Als een regio tegelijkertijd te maken krijgt met bijvoorbeeld extreme hitte en droogte, kan dit ernstige gevolgen hebben. Als meerdere graanschuren (doorgaans graanproducerende landbouwgebieden die veel van het voedsel leveren dat in andere gebieden nodig is) over de hele wereld worden getroffen door meer dan één gebeurtenis, kan dit tot chaos leiden in de wereldwijde voedselmarkten. En de meest kwetsbaren ondervinden hier dan de grootste problemen van. Met iedere graad die de aarde opwarmt, neemt de kans op zeldzame gebeurtenissen toe.

“Leiders die zich bezighouden met essentiële infrastructuur en kuststeden hebben ons gevraagd om die situatie te onderzoeken. Zij moeten weten wat het maximale plausibele risiconiveau is, zodat ze een ruime veiligheidsmarge kunnen aanhouden.”

Hoe kunnen we die alarmerende toon en radeloosheid vermijden?

“Ik vind het altijd wat vreemd als ‘een alarmerend rapport’ ineens veel aandacht krijgt. Het rapport is immers slechts een beschrijving van de huidige situatie en stand van kennis. Wanneer we kennis over deze risico's toetsen, kunnen wij worden gezien als de partij die alarm slaat, maar het is de situatie zelf die alarmerend is – we blijven maar meer en meer broeikasgassen uitstoten. Wij proberen enkel de kennis waarover we beschikken feitelijk te verklaren en uit te leggen wat er met die kennis kan worden gedaan.”

Interactieve tools voor risicomanagement en training

Er zijn al verschillende openbare interactieve tools voor risicomanagement beschikbaar. NASA heeft een tool waarmee de stijging van de zeespiegel in kaart wordt gebracht. De IHE Delft heeft een soortgelijke tool ontwikkeld speciaal voor kustregio's. En het IPCC zelf heeft ten behoeve van voorlichting en opleiding een interactieve klimaatatlas op regionaal niveau ontwikkeld met meerdere factoren (aantal graden opwarming, tijdlijn, enz.) op basis van klimaatmodelresultaten. Mensen kunnen deze klimaatatlas openen en bepaalde klimaatinformatie verwerken in hun eigen grafische bestanden.


Wie bijvoorbeeld meer wil weten over het brandrisico en de weersomstandigheden, kan kijken welke regio's gevolgen ondervinden wanneer de aarde met 2 °C opwarmt. Op die manier kunnen gerichte voorbereidingen worden getroffen en de risico's worden gemanaged.


Deltares kan deze tools gebruiken voor het geven van training en voorlichting, en de ontwikkeling van meer gedetailleerde informatie.

Wat kunnen leiders doen met klimaatinformatie in het kader van risicobeoordeling en klimaatadaptatie?

“Het rapport voorziet in kennis, en een derde daarvan betreft kennis op regionaal niveau. Deze kennis moeten we met een open blik bekijken en de wetenschap moet worden betrokken bij de besluitvorming, om verdere schade te vermijden. Er moeten risicobeoordelingen worden toegevoegd aan de dossiers van eerdere gebeurtenissen, evenals plaatselijke informatie, contextspecifieke omstandigheden en de elementen die gebruikers nodig hebben om beslissingen te nemen.


Dit onderzoek kan ook van belang zijn bij het maken van prognoses voor de manier waarop deze gebeurtenissen zich ontwikkelen en het kan fungeren als stresstest voor risico's. Landen kunnen de kennis gebruiken als onderbouwing voor adaptatiestrategieën, bosbeheerbeleid, kustregiomanagement en het op een andere manier ontwerpen van gebouwen.


Denk aan het inbouwen van meer flexibiliteit in de bouwwetgeving voor nieuwe gebouwen in kustregio's. Ontwerpen en bouwen met het oog op de toekomst is immers minder lastig dan naderhand aanpassingen aanbrengen. Wat de bestuurlijke aspecten betreft, kan er worden gekeken in hoeverre ambtenaren verplicht zijn om deze informatie te gebruiken voor de besluitvorming rond vergunningen, bouwwetgeving, afvloeiend hemelwater, riool en essentiële infrastructuur. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat men gaat nadenken over oplossingen die flexibiliteit vergen?”

Hoeveel instanties waren betrokken bij de totstandkoming van het IPCC-rapport en hoe belangrijk zijn deze instanties?

“Onderzoeksinstellingen worden steeds belangrijker. De WG 1 gaat uit van de natuurwetenschappelijke basis van klimaatverandering, maar we houden ons ook steeds meer bezig met het framen van klimaatinformatie, zodat daar actie op kan worden ondernomen en deze informatie kan worden gebruikt als onderbouwing voor de besluitvorming. Dit is een grote stap vooruit. Toegepaste wetenschap en expertise zoals die van Deltares zal een doorslaggevende rol gaan spelen op het snijvlak van natuurwetenschap en het werk van bouwkundigen en vaklieden in de praktijk, om ervoor te zorgen dat de oplossingen die worden aangedragen pragmatisch en effectief zijn. Dit rapport bevat voor het eerst ook een hoofdstuk specifiek over water en er zal nog meer volgen (WG-2).”

"We moeten ook gebeurtenissen analyseren waarvan de kans dat ze zich voordoen laag is, maar die wel ernstige gevolgen hebben"

Welke factoren zorgen voor meer impact en risico's? 

“In het rapport worden 33 Climate Impact Drivers genoemd, natuurkundige eigenschappen die zorgen voor meer impact en risico's. Hiermee verschaft het IPCC informatie over impact en risico's waarop je actie kan ondernemen. Zaken die zich langzaam ontvouwen, zoals geleidelijke trends in neerslag en een stijgend waterpeil, kunnen ertoe leiden dat de huidige infrastructuur er op den duur mogelijk niet meer tegen bestand is. Dit zien we nu al af en toe, wanneer het riool het regenwater van een wolkbreuk niet meer kan afvoeren. Het kan voorkomen dat een land door bepaalde gebeurtenissen op den duur niet meer in staat is om met moeilijke situaties om te gaan.”

Wat kunnen we nog meer verwachten?

“In februari 2022 zullen we nog twee IPCC-rapporten over de impact en risico's publiceren. Verder verschijnen er in maart en september van datzelfde jaar respectievelijk een rapport over klimaatmitigatie en een syntheserapport.”

Meer informatie

Bart van den Hurk

Expert klimaat

Lees het artikel