De Waal is een realistische duurzame warmtebron voor Nijmegen 

Grootschalige aquathermie is een realistische optie voor Nijmegen om de stad in de toekomst voor een groot deel te voorzien van warmte, is de conclusie van onderzoekers bij Deltares. Onderzocht is  wat er nodig is om een grootschalig aquathermiesysteem met een warmtenet te realiseren voor de bestaande bouw. Daarbij is gekeken naar o.a. of aquathermie de warmtevraag aan kan, of deze warmte in de ondergrond kan worden opgeslagen, en hoeveel ruimte nodig is hiervoor. Ook is er gekeken hoe een aquathemiesysteem er uit zou kunnen zien voor Nijmegen en of het uitvoerbaar is met bestaande technologie voor deze schaalgrootte. 


Ronald Roosjen, expert aquathermie bij Deltares: “Het onderzoek laat zien dat er geen technische  belemmeringen zijn voor een grote uitrol van aquathermie in Nijmegen èn dat de kosten met optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden,  concurrerend lijken met die van andere duurzame warmtebronnen.” Hiermee zou aquathermie als een volwaardige optie meegenomen kunnen worden voor Nijmegen om hun duurzame warmteplan te realiseren.


Meer informatie
Grootschalige aquathermie: realistische warmteoptie?


In WarmingUP ontwikkelen 38 deelnemers uit de hele warmteketen toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie.

Meer informatie

Ronald Roosjen

Expert stedelijk water en ondergrond

Hybride energie-eiland in de Noordzee

Hybride energie-eiland in de Noordzee

De energietransitie speelt zich deels af op zee. Met de toenemende vraag naar ruimte op de Noordzee, is combineren van bepaalde mariene functies, een multi-use setting een pré. In het Deltabassin, een 50x50 m groot golfbassin testte Deltares samen met andere partijen de krachten van Noordzee golven op een hybride energie-eiland. Het eiland bestaat uit een vast en een drijvend gedeelte en slaat de offshore opgewekte duurzame energie uit windparken op en transporteert deze naar land. De vaste constructie bestaat uit een rif dat bescherming biedt aan de drijvende platformen. Het onderzoek in het bassin moet uitwijzen of het rif de golven voldoende kan afremmen om een aanvaardbare deining in de binnenring te creëren. Het rif is ontworpen vanuit de gedachte om zowel de effecten van zeespiegelstijging aan te kunnen alsmede het ecosysteem zo veel mogelijk te ondersteunen. Het harde substraat in het rif bestaat uit rotsen en is cruciaal voor habitat herstel. De luwte van het rif biedt zeegrassen en zeewieren de ruimte om zich te ontwikkelen en zorgt daarmee voor CO2 opname.

Meer weten?

https://www.topsectorenergie.nl/spotlight/onderzoek-naar-extra-drijfkracht-voor-wind-op-zee


Contactpersoon: Roderik Hoekstra

Meer informatie

Roderik Hoekstra

Expert kustwaterbouw

Drijvend plastic afval detecteren vanuit de ruimte

Deltares werkt samen met de European Space Agency (ESA) en gastonderzoekers uit heel Europa om te kijken of bepaalde microgolfsensoren, die kunnen worden ingebouwd in satellietinstrumenten, plastic kunnen traceren.


De wijze waarop we wereldwijd plastic produceren, gebruiken en weggooien, veroorzaakt complexe milieuproblemen. Een aanzienlijke hoeveelheid plastic komt in het water terecht waar het over grote afstanden naar de oceanen wordt getransporteerd. Satellietsensoren kunnen een groot gebied bestrijken, de waarnemingen worden vaak herhaald en zouden ons mogelijk kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van hoeveel drijvend plastic zwerfvuil waar aanwezig is, maar geen van de huidige satellietmissies is speciaal voor dit doel ontworpen.

Het experiment wordt uitgevoerd in de Atlantic Basin testfaciliteit van Deltares. In dit bassin van 650 m² worden onder gecontroleerde omstandigheden verschillende golfpatronen gesimuleerd en plastic objecten toegevoegd, bemeten en verwijderd. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Begin 2022 zullen meer tests worden uitgevoerd.

Deltares maakt veelvuldig gebruik van satellietdata om nieuwe toepassingen te ontwikkelen bij het zoeken naar oplossingen voor de huidige en toekomstige mondiale uitdagingen.


Marieke Eleveld, Anton de Fockert, Joana Mira Veiga

Meer informatie

Marieke Eleveld

Kustdata expert

Meer impact met inclusieve cultuur

Een diverse en inclusieve organisatie stelt Deltares in staat om verbinding te blijven maken met samenwerkingspartners, opdrachtgevers en stakeholders, nationaal en internationaal, om zo beter bij te dragen aan duurzame impact op de samenleving. Deltares wil daarom de komende jaren toe naar een meer inclusieve organisatie. “Het creëren van een inclusieve cultuur is een reis; we zijn er nooit klaar mee”, zegt algemeen directeur Annemieke Nijhof van Deltares.


Fijnere werkomgeving

Een meer inclusieve Deltares cultuur draagt bij aan gelukkigere medewerkers die hun ambities kunnen waarmaken in een nog fijnere werkomgeving. Divers samengestelde en inclusief werkende teams zijn beter in staat kennis te delen en zo de innovatieve en creatieve projectresultaten te behalen. “Inclusie is voor mij het verwelkomen van verschillende denkwijzen. Anders denken betekent niet dat je het bij het verkeerde eind hebt”, aldus een medewerker van Deltares.


Lees hier meer over de visie van Deltares op diversiteit en inclusie.

Herstel van zoetwatersystemen levert meer op dan het kost

In samenwerking met WWF heeft Deltares in 2021 een rapport gepubliceerd over de economische onderbouwing van het herstel van riviersystemen in Europa.


De rivieren in Europa behoren tot de meest door de mens aangepaste en gereguleerde riviersystemen ter wereld, met veel obstakels als dammen en sluizen en grotendeels bedijkte natuurlijke uitwaarden. Sien Kok, resource econoom bij Deltares keek samen met collega’s naar het verwijderen van overbodige dammen ten behoeve van vismigratie, of het herstellen van uiterwaarden voor meer retentie en berging van water. Kok: “Als alle (ecosysteem)baten van herstelmaatregelen worden meegenomen – zoals waterkwaliteit, afvang van voedingsstoffen, toename in ruimtelijke kwaliteit en reductie in overstromingsgevaar –levert een investering in natuurlijke oplossingen in economische zin vaak meer op dan de nog vaak gekozen traditionele oplossingen (zoals bedijken)”. Gebrek aan financiering voor grootschalige herstelprogramma’s is er niet: onder andere het EU Recovery and Resilience fonds en het Sustainable Europe Investment Plan bestemmen significante middelen voor de ‘groene economische transitie’, waar investeringen in klimaatadaptatie en herstel van biodiversiteit en ecosystemen expliciet deel van uitmaken.


Om handen en voeten te geven aan het opschalen van investeringen in ecologisch herstel van zoetwatersystemen werkt Deltares in de komende jaren met een breed Europees consortium aan het ‘MERLIN’ project (H2020 Green Deal).


Meer info

Project Merlin

Nature-based Solutions as cost-effective method to drive climate change adaptation

Meer informatie

Sien Kok

Econoom